Laman

.....sedikitpun,jangan ada rasa permusuhan didalam hatimu...pancarkan sinar cinta kasih kepada semua makhluk Tuhan...itulah sumber kedamaian dan ketentraman dlm pribadimu.....

Selasa, 11 Mei 2010

KIDUNG PURWAJATI

1.Ana kidung rumeksa ing wengi,teguh ayu luputa ing lara,luputa bilahi kabeh,jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni anemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing kami, guna duduk pan sirna.

2. Sakehin lara pan samja bali, sakehing ama sami miruda, welas asih pandulune, sakehing bradja luput, kadi kapuk tibanireki, sakehing wisa tawa, sato kuda tutut, kayu aeng lemah sangar songing landak, guwaning mong lemah miring, mjang pakiponing merak.

3. Pagupakaning warak sakalir, nadyan artja mjang sagara asat, satemah rahayu kabeh, dadi sarira aju, ingideran mring widhadari, rinekseng malaekat, sakatahing rusuh, pan dan sarira tunggal, ati Adam utekku Bagenda Esis, pangucapku ya Musa.

4. Napasingun Nabi Isa luwih, Nabi Yakub pamiyarsaningwang, Yusuf ing rupaku mangke, Nabi Dawud swaraku, Yang Suleman kasekten mami, Ibrahim nyawaningwang, Idris ing rambutku, Bagendali kulitingwang, Abu Bakar getih, daging Umar singgih, balung Bagenda Usman.

5. Sungsumingsun Fatimah Linuwih, Siti Aminah bajuning angga, Ayub minangka ususe, sakehing wulu tuwuh, ing sarira tunggal lan Nabi, Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul, pinajungan Adam syara", sampun pepak sakatahing para nabi, dadi sarira tunggal.

6. Wiji sawiji mulane dadi, pan apencar dadiya sining jagad, kasamadan dening Dzate, kang maca kang angrungu, kang anurat ingkang nimpeni, rahayu ingkang badan, kinarya sesembur, winacaknaing toja, kinarya dus rara tuwa gelis laki, wong edan dadi waras.

7. Lamun arsa tulus nandur pari puwasaa sawengi sadina, iderana gelengane, wacanen kidung iki, sakeh ama tan ana wani, miwah yen ginawa prang wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, mungsuhira lerep datan ana wani, teguh ayu pajudan.

8. Lamun ora bisa maca kaki, winawera kinarya ajimat, teguh ayu penemune, lamun ginawa nglurug, mungsuhira datan udani, luput senjata uwa, iku pamrihipun, sabarang pakaryanira, pan rineksa dening Yang Kang Maha Suci, sakarsane tineken.

9. Lamun ana wong kabanda kaki, lan kadenda kang kabotan utang, poma kidung iku bae, wacakna tengah dalu, ping salawe den banget mamrih, luwaring kang kabanda, kang dinenda wurung, dedosane ingapura, wong kang utang sinauran ing Yang Widdhi, kang dadi waras.

10. Sing sapa reke arsa nglakoni, amutiha amawa, patang puluh dina wae, lan tangi wektu subuh, lan den sabar sukur ing ati, Insya Allah tineken, sakarsanireku, njawabi nak - rakyatira, saking sawab ing ilmu pangiket mami, duk aneng Kalijaga. Kuwasaning Artadaya

11. Sapa kang wruh Artadaya iki, pan jumeneng sujanma utama, kang wruh namane Artate, masyrik magrib kawengku, sabdaning kang pandita luwih, prapteng sagara wetan angumbara iku, akekasih Sidanglana, Sidajati ingaranan Ki Artati, nyata jati sampurna.

12. Ana kidung reke Ki Artati, sapa wruha reke araning wang, duk ingsun ing ngare, miwah duk aneng gunung, Ki Artati lan Wisamatti, ngalih aran ping tiga, Artadaya tengsun araningsun duk jejaka, mangka aran Ismail Jatimalengis, aneng tengeahing jagad.

13. Sapa kang wruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke Artadaya, tunggal pancer lan somahe, sing sapa wruh panu......sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagad, ingkang....iku, lamun kinarya ngawula, bratanana pitung dina....gustimu asih marma

14. Kang cinipta katekan Yang Widhhi, kang..... madakan kena, tur rineksa Pangerane, nadyan..... lamun nedya muja samadi, sesandi ing nagara, .....dumadi sarira tunggal, tunggal jati swara, .....aran Sekar jempina

15. Somahira ingaran Panjari, milu urip lawan milu pejah, tan pisah ing saparane, paripurna satuhu, jen nirmala waluya jati, kena ing kene kana, ing wusananipun, ajejuluk Adimulya Cahya ening jumeneng aneng Artati, anom tan keneng tuwa

16. Tigalan kamulanireki, Nilehening arane duk gesang, duk mati Lajangsukmane, lan Suksma ngambareku, ing asmara mor raga jati, durung darbe peparab, duk rarene iku, awajah bisa dedolan, aranana Sang Tyasjati Sang Artati, jeku sang Artadaya

17. Dadi wisa mangka amartani, lamun marta temah amisaya, marma Artadaya rane, duk laga aneng gunung, ngalih aran Asmarajati, wajah tumekeng tuwa, eling ibunipun, linari lunga mangetan, Ki Artati nurut gigiring Marapi, wangsul ngancik Sundara

18. Wiwitane duk anemu candi, gegedongan reke kang winrangkan, sihing Yang kabesmi mangke, tan ana janma kang wruh, yen weruha purwane dadi

21. Sagara gunung myang bumi langit, lawan ingkang amengku buwana, kasor ing Artadajane, sagara sat lan gunung, guntur sirna guwa pesagi, sapa wruh Artadaya, dadya teguh timbul, dadi paliyasing aprang, yen lelungan kang kepapag wedi asih, sato galak suminggah.

22. Jin prayangan pada wedi asih, wedi asih sagunging drubigsa, rineksa siang-dalune, ingkang anempuh lumpuh, tan tumama mring awak mami, kang nedya tan raharja, sadaya linebur, sakehing kang nedya ala, larut sirna kang nedya becik basuki, kang sinedya waluya.

23. Gunung guntur penglebur guweki, sagara sat bengawan sjuh sirna, kang wruh Artadaya reke, pan dadi teguh timbul, kang jumeneng manusa jati, ngadeg bumi sampurna, Yang Suksma sih lulut, kang manusa tan asiha, Sang Yang Tunggal parandene wedi asih, Yang Asmara mong raga.

24. Sagara agung amengku bumi, surya lintang mjang wong sabuwana, wedi angidep sakehe, kang kuwasa anebut, dadya paliyasing prang dadi, paser panah sumimpang, tumbak bedil luput, liwat sakatahing braja, yen linakon adoh ing lara bilahi, yen dipun apalena.

25. Siang dalu rineksa Yang Widhhi, sasedyane tinekan Yang Suksma, kinedepan janma akeh, karan wikuning wiku wikan liring puja samadi, tinekan sedyanira, kang mangunah luhung, peparab Yang Tigalana, ingkang simpen kang tuwayuh jroning ati, adoh ingkang bebaya.


26. Sakehing wisa tan ana mandi, sakehing lenga datan tumama, lebur muspa ilang kabeh, duduk tenung pan ayu, taragnyana tan ana mandi, sambang dengan suminggah, samya lebur larut, ingkang sedya ora teka, ingkang teka ora nedya iku singgih lebur sakehing wisa.

27. Yen kinarya atunggu wong sakit, ejin setan datan wani ngambah, rinekseng malaekate, nabi wali angepung, sakeh ama pada sumingkir, ingkang sedya mitenah, miwah gawe dudu, rinu sak maring Pangeran, iblis na’nat sato mara mati, tumpes tapis sadaya

Sabtu, 24 April 2010

KHAYANGAN API

Merupakan sumber api alam yang menyala sepanjang tahun. dan terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu dikelilingi oleh hutan-hutan yang dilindungi dan bebas dari pencemaran polusi. selain sumber api abadi di kahyangan api juga terdapat mata air yang konon dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Anehnya air ini dari jauh berbau buuk tetapi setelah mendekat baunya itu hilang dan dari jauh air ini kelihatang seperti air mendidih tetapi kalau kita sudah mengambilnya maka air tersebut terasa dingin dan sejuk. Konon, menurut suatu cerita rakyat, keampuhan lokasi Kahyangan Api telah dirasakan semenjak pemerintah Maha Prabu Angling Dharma (Sri Aji Dharma) dari Malawapati, yang melatih para prajurit Malawapati di lokasi Kahyangan Api tersebut. Bahkan, ada beberapa pusaka Malawapati yang ditempa di Kahyangan Api, termasuk pusaka-pusaka andalan Kerajaan Malawapati dan Kerajaan Bojonegoro pada zaman Hindu madya di masa silam. Meskipun benar tidaknya cerita tersebut belum diketahui secara pasti, Serat Astra Dharma yang saat ini tersimpan di salah satu museum terkenal di Belanda, dapat menjelaskan bahwa hal tersebut benar-benar nyata. Serat yang ditulis pada masa Raja Astra Dharma alias Prabu Purusangkana,ayahanda kandung Prabu Angling Dharma (putera Prabu Kijing Wahana, suami Dewi Pramesthi) yang legendaris tersebut. Apabila Serat Astra Dharma tersebut dapat dikembalikan ke Indonesia, dapat diketahui dengan pasti bagaimana silsilah raja-raja Malawapati, Yawastina, dan Mamenang yang bersumber dari satu asal yaitu Prabu Parikesit, raja Hastinapura dari India.

Selasa, 06 April 2010

सुकू SAMIN

Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar . Nama ini kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan.
Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto ( kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802-1826.
Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengmbangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial.
Pada tahun 1903 Residen Rembang melaporkan bahwa ada sejumlah 722 orang pengikut samin yang tersebar di 34 Desa di Blora bagian selatan dan daerah Bojonegoro. Mereka giat mengembangkan ajaran Samin. Sehingga sampai tahun 1907 orang Samin berjumlah + 5.000 orang. Pemerintah Kolonial Belanda mulai merasa was-was sehingga banyak pengikut Samin yang ditangkap dan dipenjarakan. Dan pada tanggal 8 Nopember 1907, Samin Surosentiko diangkat oleh pengikutnya sebagai RATU ADIL,dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam. Kemudian selang 40 hari sesudah peristiwa itu, Samin Surosentiko ditangkap oleh radenPranolo, yatu asisten Wedana Randublatung. Setelah ditangkap Samin beserta delapan pengikutnya lalu dibuang ke luar Jawa, dan berliau meninggal di luar jawa pada tahun 1914.
Tahun 1908, Penangkapan Samin Surosentiko tidak memadamkan pergerakan Samin. Wongsorejo, salah satu pengikut Samin menyebarkan ajarannya didistrik Jawa, Madiun. Di sini orang-orang Desa dihasut untuk tidak membayar Pajak kepada Pemerintah Kolonial. Akan tetapi Wongsorejo dengan baberapa pengikutnya ditangkap dan dibuang keluar Jawa.
Tahun 1911 Surohidin, menantu Samin Surosentiko dan Engkrak salah satu pengikutnya menyebarkan ajaran Samin di daerah Grobogan, sedangkan Karsiyah menyebarkan ajaran Samin ke Kajen, Pati.
Tahun 1912, pengikut Samin mencoba menyebarkan ajarannya di daerah Jatirogo, Kabupaten Tuban, tetapi mengalami kegagalan.
Tahun 1914, merupakan puncak Geger Samin. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kolonial belanda menaikkan Pajak, bahkan di daerah Purwodadi orang-orang Samin sudah tidak lagi menghormati Pamong Desa dan Polisi, demikian juga di Distrik Balerejo, Madiun.
Di Kajen Pati, Karsiyah tampil sebagai Pangeran Sendang Janur, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak. Di Desa Larangan, Pati orang-orang Samin juga menyerang aparat desa dan Polisi
Di Desa Tapelan, Bojonegoro juga terjadi perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu dengan tidak mau membayar pajak.
Tahun 1930, perlawanan Samin terhadap pemerintah Kolonial terhenti, hal ini disebabkan karena tidak ada figur pimpinan yang tanggguh
Dalam naskah tulisan tangan yang diketemukan di Desa Tapelan yang berjudul Serat Punjer Kawitan, disebut-sebut juga kaitan Samin Surosentiko dengan Adipati Sumoroto
Dari data yang ditemukan dalam Serat Punjer Kawitan dapat disimpulkan bahwa Samin Surosentiko yang waktu kecilnya bernama Raden Kohar , adalah seorang Pangeran atau Bangsawan yang menyamar dikalangan rakyat pedesaan। Dia ingin menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara lain


Samin Surosentiko dan Ajarannya

Ajaran Kebatinan

Menurut warga Samin di Desa Tapelan, Samin Surosentiko dapat menulis dan membaca aksara Jawa, hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa buku peninggalan Samin Surosentiko yang diketemukan di Desa Tapelan dan beberapa desa samin lainnya.
Khusus di Desa Tapelan buku-bukun peninggalan Samin Surosentiko disebut SERAT JAMUSKALIMOSODO, serat Jamuskalimosodo ini ada beberapa buku. Di antaranya adalah buku Serat Uri-uri Pambudi, yaitu buku tentang pemeliharaan tingkah laku manusia yang berbudi.
Ajaran kebatinan Samin surosentiko adalah perihal ? manunggaling kawulo Gusti atau sangkan paraning dumadi ?. Menurut Samin Surosentiko , perihal manunggaling kawulo Gusti itu dapat diibaratkan sebagai ? rangka umanjing curiga ?( tempat keris yang meresap masuk ke dalam kerisnya ). Dalam buku Serat Uri-uri Pambudi diterangkan sebagai berikut :
?Tempat keris yang meresap masuk dalam kerisnya mengibaratkan ilmu ke-Tuhan-an. Hal ini menunjukkan pamor (pencampuran) antara mahkluk dan Khaliknya yang benar-benar sejati. Bila mahkluk musnah, yang ada hanyalah Tuhan (Khalik). Senjata tajam merupakan ibarat campuran yang menunjukkan bahwa seperti itulah yang disebut campuran mahkluk dan Khaliknya. Sebenarnya yang dinamakan hidup hanyalah terhalang oleh adanya badan atau tubuh kita sendiri yang terdiri dari darah, daging dan tulang. Hidup kita ini, yang menghidupinya adalah yang sama-sama menjadi pancer (pokok) kita. Hidup yang sejati itu adalah hidup yang menghidupi segala hal yang ada di semesta alam.?
Di tempat lain Samin Surosentiko menjelaskan lagi sebagai berikut :
? Yang dinamakan sifat Wisesa (penguasa utama/luhur) yang bertindak sebagai wakil Allah, yaitu ingsun (aku, saya), yang membikin rumah besar, yang merupakan dinding (tirai) yaitu badan atau tubuh kita (yaitu yang merupakan realisasi kehadirannya ingsun). Yang bersujud adalah mahkluk, sedang yang disujudi adalah Khalik, (Allah, Tuhan). Hal ini sebenarnya hanya terdindingi oleh sifat. Maksudnya, hudip mandiri itu sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara mahkluk dan Khaliknya.?
Selanjutnya menurut Samin Surosentiko, yang bertindak mencari sandang pangan kita sehari-hari adalah ? Saderek gangsal kalima pancer? adapun jiwa kita diibaratkan oleh Samin sebagai mandor. Seorag mandor harus mengawasi kuli-kulinya. Atau lebih jelasnya dikatakan sebagai berikut:
? Gajah Seno saudara Wrekodara yang berwujud gajah. Jelasnya saudara yang berjumlah lima itu mengibaratkan ilmu ke-Tuhan-an. Hal ini perlu dicapai (yaitu tiga saudara, empat dan lima pokoknya). Adapun yang bekerja mencari sandang pangan setiap hari itu adalah saudara kita berlima itu. Adapun jiwa (sukma) kita bertindak sebagai mandor. Itulah sebabnya mandor harus berpegang teguh pada kekuasaan yang berada ditangannya untuk mengatur anak buahnya, agar semuanya selamat. Sebaliknya apabila anak buahnya tadi betindak salah dan tindakan tersebut dibiarkan saja, maka lama kelamaan mereka kian berbuat seenaknya. Hal ini akan mengakibatkan penderitaan.
Pengandaian jiwa sebagai mandhor dan sedulur papat kalima pancer sebagai kuli-kuli tersebut diatas adalah sangat menarik. Kata-kata ini erat hubungannya dengan kerja paksa/kerja rodi di hutan-hutan jati di daerah Blora dan sekitarnya. Pekerja rodi terdiri dari mandor dan kuli. Mandhor berfungsi sebagai pengawas, sedangkan kuli berfungsi sebagai pekerja. Pemakaian kata yang sederhana tersebut oleh Samin Surosentiko dikandung maksud agar ajarannya dapat dimengerti oleh murid-muridnya yang umumnya adalah orang desa yang terkena kerja paksa.
Menurut Samin Surosentiko, tugas manusia di dunia adalah sebagai utusan Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh manusia di dunia adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu sedih dan gembira, sehat dan sakit, bahagia dan sedih, harus diterima sebagai hal yang wajar. Hal tersebut bisa dilihat pada ajarannya yang berbunyi :
? ..Menurut perjanjian, manusia adalah pesuruh Tuhan di dunia untuk menambah kendahan jagad raya. Dalam hubungan ini masyarakat harus menyadari bahwa mereka hanyalah sekedar melaksanakan perintah. Oleh karena itu apabila manusia mengalami kebahagiaan dan kecelakaan, sedih dan gembira, sehat dan sakit, semuanya harus diterima tanpa keluhan, sebab manusia terikat dengan perjanjiannya. Yang terpenting adalah manusia hidup di dunia ini harus mematuhi hukum Tuhan, yaitu memahami pada asal-usulnya masing-masing?.?
Samin Surosentiko juga mengajarkan pengikutnya untuk berbuat kebajikan, kejujuran dan kesabaran. Murid-muridnya dilarang mempunyai rasa dendam. Adapun ajaran selengkapnya sebagai berikut:
? ?Arah tujuannya agar dapat berbuat baik dengan niat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak ragu-ragu lagi. Tekad jangan sampai goyah oleh sembarang godaan, serta harus menjalankan kesabaran lahir dan batin, sehingga bagaikan mati dalam hidup. Segala tindak-tanduk yang terlahir haruslah dapat menerima segala cobaan yang datang padanya, walaupun terserang sakit, hidupnya mengalami kesulitan, tidak disenangi orang, dijelek-jelekkan orang, semuanya harus diterima tanpa gerutuan, apalagi sampai membalas berbuat jahat, melainkan orang harus selalu ingat pada Tuhan?,?
Ajaran di atas dalam tradisi lisan di desa Tapelan dikenal sebagai ? angger-angger pratikel? (hukum tindak tanduk), ? angger-angger pengucap ? (hukum berbicara), serta ? angger-angger lakonana? (hukum perihal apa saja yang perlu dijalankan).
Hukum yang pertama berbunyi ?Aja dengki srei, tukar padu, dahpen kemeren, aja kutil jumput, mbedog colong.? Maksudnya, warga samin dilarang berhati jahat, berperang mulut, iri hati pada orang lain, dan dilarang mengambil milik orang.
Hukum ke dua berbunyi ? Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pengucap saka sanga budhelane ana pitu.? Maksud hukum ini , orang berbicara harus meletakkan pembicaraannya diantara angka lima, tujuh dan sembilan. Angka-angka tersebut hanyalah simbolik belaka. Jelasnya, kita harus memelihara mulut kita dari segala kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kata-kata yang tidak senonoh dan dapat menyakitkan orang lain dapat mengakibatkan hidup manusia ini tidak sempurna.
Adapun hukum yang ke tiga berbunyi ? Lakonana sabar trokal. Sabare dieling-eling. Trokale dilakoni.? Maksudnya, warga Samin senantiasa diharap ingat pada kesabaran dan berbuat ? bagaikan orang mati dalam hidup ?
Menurut Samin Surosentiko, semua ajaran diatas dapat berjalan denganbaik asalkan orang yang menerima mau melatih diri dalam hal samadi। Ajaran ini tertuang dalam Serat Uri-uri Pambudi yang berbunyi sebagai berikut : ??Adapun batinnya agar dapat mengetahui benar-benar akan perihal peristiwa kematiannya, yaitu dengan cara samadi, berlatih ?mati? senyampang masih hidup (mencicipi mati) sehingga dapat menanggulangi segala godaan yang menghalang-halangi perjalanannya bersatu dengan Tuhan, agar upaya kukuh, dapat terwujud, dan terhindar dari bencana.?


Ajaran Kebatinan

Selanjutnya menurut Samin Surosentiko, setelah manusia meninggal diharapkan roh manusia yang meninggal tadi tidak menitis ke dunia, baik sebagai binatang( bagi manusia yang banyak dosa) atau sebagai manusia (bagi manusia yang tidak banyak dosa), tapi bersatu kembali dengan Tuhannya. Hal ini diterangkan Samin Surosentiko dengan contoh-contoh yang sulit dimengerti orang apabila yang bersangkutan tak banyak membaca buku-buku kebatinan. Demikian kata Samin Surosentiko :
? ?Teka-teki ini menunjukkan bahwa jarak dari betal makmur ke betal mukaram sejengkal, dan dari betal mukaram ke betal mukadas juga sejengkal. Jadi triloka itu jaraknya berjumlah tiga jengkal. Kelak apabila manusia meninggal dunia supaya diusahakan tidak terkuasai oleh triloka. Hal ini seperti ajaran Pendeta Jamadagni. Tekad pendeta Jamadagni yang ingin meninggalkan dunia tanpa terikat oleh triloka itu diceritakan oleh Serat Rama. Pada awalnya ingin menitis pada bayi yang lahir (lahir kembali kedunia). Oleh karena itulah pada waktu meninggal dunia dia berusaha tidak salah jalan, yaitu kembali ke rahim wanita lagi. (jangan sampai menitis kembali pada bayi, lahir kembali ke dunia).?
Dari keterangan diatas dapatlah diketahiu bahwa Samin Surosentiko tidak menganut faham ?Penitisan? tapi menganut faham ? manunggaling kawulo Gusti? atau ?sangkan paraning dumadi?.
Dari ajaran-ajaran tertulis di atas jelas kiranya bahwa Samin Surosentiko adalah seorang ?theis?. Keparcayaan pada Tuhan, yang disebutnya dengan istilah-istilah Gusti, Pangeran, Allah, Gusti Allah, sangatlah kuat, hal ini bisa dilihat pada ajarannya :
? Adapun Tuhan itu ada, jelasnya ada empat. Batas dunia disebelah utara, selatan, timur, dan barat. Keempatnya menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada (adanya semesta alam dan isinya itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada?.?
Demikianlah cuplikan ajaran Samin Surosentiko yang berasal dari Serat Uri-uri Pambudi. Selanjutnya akan dijelaskan ajaran Samin Surosentiko yang terdapat dalam buku Serat Pikukuh Kasajaten. Buku ini maknanya pengukuhan kehidupan yang sejati.
Ajaran dalam buku Serat Pikukuh Kasajaten ditulis dalam bentuk puisi tembang, yaitu suatu genre puisi tradisional kesusasteraan Jawa. Disini yang akan dikutip adalah sebuah tembang Pangkur yang mengandung ajaran perihal Perkawainan. Adapun tembang Pangkur yang dimaksud seperti dibawah ini :
? Saha malih dadya garan, anggegulang gelunganing pembudi,
palakrama nguwoh mangun,
memangun traping widya,
kasampar kasandhung dugi prayogantuk,
ambudya atmaja tama,
mugi-mugu dadi kanthi.?
Menurut Samin, perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan ?Atmaja Tama? (anak yang mulia). Dalam ajaran Samin , dalam perkawinan seorang temanten laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian : ? Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama?? Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.?
Demikian beberapa ajaran kepercayaan yang diajarkan Samin Surosentiko pada pengikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga samin।


Ajaran Politik

Dalam ajaran politiknya Samin Surosentiko mengajak pengikut-pengikutnya untuk melawan Pemerintahan Koloniak Belanda. Hal ini terwujud dalam sikap :
1. Penolakan membayar pajak
2. penolakan memperbaiki jalan
3. penolakan jaga malam (ronda)
4. penolakan kerja paksa/rodi
Samin Surosentiko juga memberikan ajaran mengenai kenegaraan yang tertuang dalam Serat Pikukuh Kasajaten, yaitu sebuah Negara akan terkenal dan disegani orang serta dapat digunakan sebagai tempat berlindung rakyatnya apabila para warganya selalu memperhatikan ilmu pengetahuan dan hidup dalam perdamaian.
Dalam salah satu ceramahnya yang dilakukan tanah lapang Desa Bapangan Blora, pada malam Kamis legi, 7 Pebruari 1889 yang menyatakan bahwa tanah Jawa adalah milik keturunan Pandawa. Keturunan Pandawa adalah keluarga Majapahit. Sejarah ini termuat dalam Serat Punjer Kawitan. Atas dasar Serat Punjer Kawitan itulah, Samin Surosentiko mengajak pengikut-pengikutnya untuk melawan Pemerintah Belanda. Tanah Jawa bukan milik Belanda. Tanah Jawa adalah tanah milik ? wong Jawa ?. Oleh karena itulah maka tarikan pajak tidak dibayarkan. Pohon-pohon jati di hutan ditebangi, sebab pohon jati dianggap warisan dari leluhur Pandawa. Tentu saja ajaran itu menggegerkan Pemerintahan Belanda, sehingga Pemerintah Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin ajaran Samin.
Geger Samin atau Pergerakan Samin yang dipimpin oleh Samin Surosentiko sebenarnya bukan saja desebabkanoleh faktor ekonomis saja, akantetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Yang jelas pemberontakan melawan Pemerintahan Kolonial Belanda didasarkan pada kebudayaan Jawa yang religius.. Dengan demikian ajaran Samin surosentiko bukanlah ajaran yang pesimitis, melainkan ajaran yang penuh kreatifitas dan keberanian.
Samin Surosentiko yang hidup dari tahun 1859 sampai tahun 1914 ternyata telah memberi warna sejarah perjuangan bangsa, walaupun orang-orang di daerahnya, Blora yang bukan warga Samin mencemoohkannya, tapi sejarah telah mencatatnya, dia telah mampu menghimpun kekuatan yang luar biasa besarnya. Ajaran-ajarannya tidak hanya tersebar didaerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti : Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Purwodadi, Pati, Rembang, Kudus, Brebes, dan lain-lain.
DENGAN DEMIKIAN SAMIN SUROSENTIKO ADALAH PAHLAWAN LOKAL YANG PERLU DIPERHATIKAN JASA-JASANYA.

Senin, 29 Maret 2010

SEJARAH BOJONEGORO

Masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad I yang membedakan warna kehidupan sejarah Indonesia jaman Madya dan jaman Baru. Sedangkan Bojonegoro masih dalam wilayah kekuasaan Majapahit, sampai abad XVI ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, kekuasaan pindah ke Demak, Jawa Tengah. Bojonegoro menjadi wilayah kerajaan Demak, sehingga sejarah Bojonegoro kuno yang bercorak Hindu dengan fakta yang berupa penemuan-penemuan banyak benda peninggalan sejarah asal jaman kuno di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Slogan yang tertanam dalam tradisi masyarakat sejak masa Majapahit "sepi ing pamrih, rame ing gawe" tetap dimiliki sampai sekarang.

Bojonegoro sebagai wilayah kerajaan Demak mempunyai loyalitas tinggi terhadap raja dan kerajaan. Kemudian sehubungan dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam tanpa disertai gejolak. Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintoro, diresmikan sebagai raja I awal abad XVI dan sejak itu Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tinggkir Adipati Pajang pada tahun 1568. Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Maka Senopati memboyong semua benda pusaka kraton Pajang ke Mataram, sehingga Bojonegoro kembali bergeser menjadi wilayah kerajaan Mataram. Daerah Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram. Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Toemapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai HARI JADI KABUPATEN BOJONEGORO. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. Tahun itu juga Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria Mentahun I memindahkan pusat pemerintahan kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi. Lokasi Rajekwesi ± 10 Km di selatan kota Bojonegoro. Sebagai kenangan pada keberhasilan leluhur yang meninggalkan nama harum bagi Bojonegoro, tidak mengherankan kalau nama Rajekwesi tetap dikenang di dalam hati rakyat Bojonegoro sampai sekarang.

MBAH SABIL

Salah satu riwayatnya mbah Hasyim, yaitu sebelum mbah Sabil datang ke Kuncen, mbah Hasyim sudah menjadi kyai di daerah Kuncen yang saat itu daerah/desa yang ditempati mbah Hasyim belum mempunyai nama. Tidak ada data pasti yang menunjukan siapakah sebenarnya mbah Hasyim dengan langgar (surau) kecilnya…? darimanakah asal beliau…? yang jelas mbah Hasyim mendapat julukan Ketib Hasyim (para sesepuh mengartikan ketib sebagai katib:penulis, penyalin, sekretaris. atau khadam:pelayan) setelah kedatangan mbah Sabil, beliau dikenal juga sebagai merbot masjidnya mbah Sabil.
Mbah Sabil sendiri mempunyai nama asli Pangeran Adiningrat Dandang Kusuma. Beliau adalah orang rantau dari kerajaan Mataram Jogya. Pada sekitar + abad XVII, beliau dikejar-kejar oleh Belanda, kemudian menyelamatkan diri kearah timur hingga sampai di Dusun Jethak-Bojonegoro. Beberapa saat setelah kedatangannya di Jethak, namanya diganti Sabil karena kekhawatiran beliau diketahui oleh Belanda, toh pada akhirnya ketahuan juga oleh kaum penjajah. Kemudian dari Jethak melarikan diri lagi, menyelamatkan diri hingga tiba di Dusun Jumok. Tempat ini masuk wilayah kecamatan Ngraho bagian timur, kira-kira 15 km dari Kecamatan Padangan ke arah selatan

II. Permulaan Mbah Sabil Tiba di Desa Kuncen

Setelah beberapa saat tinggal di Jumok, mbah Sabil berencana untuk pergi ke Ampel Surabaya. Perlu diketahui bahwa mbah Sabil adalah alumni Pondok Pesantren Ampel Denta Surabaya, hanya tidak diketahui kapan beliau belajar disana. Dalam rencananya, kepergian mbah Sabil ke Ampel harus sudah sampai tujuan dalam waktu semalam. Setelah ditentukan harinya, beliau berangkat dari Dusun Jumok ke Ampel Gading Surabaya setelah sholat Isya’. Beliau berjalan ke-arah Ngraho lalu ke barat dan diteruskan ke utara hingga akhirnya berhenti di Bengawan Solo. Setelah tiba di bengawan, beliau milir/ngintir mengikuti aliran Sungai Solo dengan menaiki kranjang mata ero serta membawa peralatan memasak seperti kendil, enthong dan lain-lain, yang saat ini diketahui bahwa peralatan tersebut ditanam dipojok sisi timur bagian depan didalam makam.
Bersamaan dengan mbah Sabil ngintir, beliau tiba disalah satu tikungan Bengawan Solo, mbah Sabil dengongok/anguk-anguk . Ditempat mbah Sabil anguk–anguk inilah lama kelamaan tempat tersebut dikenal sebagai Desa Dengok. Mbah Sabil ngintir lagi ke timur, beliau mendengar suara burung Gemek ngoceh (berkicau), akhirnya tempat tersebut berubah menjadi Dukuh Dema’an. Perjalanan diteruskan ke timur dengan kranjang mata ero-nya, hingga mendengar burung jalak ngoceh dan menjadilah dukuh Jalakan. Dari Jalakan langsung ketimur dan terdengar ada ayam jago yang sedang berkokok. Hal ini menarik perhatian mbah Sabil, ternyata ayam jago tersebut berada disekitar kalangane (daerahnya) tempat sabung ayam, sehingga tempat tersebut dinamakan dukuh Kalangan.
Bersamaan beliau tiba di salah satu tempat, Fajar Shodiq sudah terlihat, akhirnya tempat tersebut dinamakan Pajaran asal dari kata Pajar (fajar). Fajar Sendiri dalam pengertianya ada dua dari keseluruhan hukum-hukum yang telah dijelaskan Rasulullah yaitu fajar kadzib dan fajar shodiq. Fajar kadzib adalah cahaya warna putih memanjang bersinar yang nampak dari atas ke bawah seperti ekor srigala dan sedikit-demi sedikit hilang. Fajar ini tidak menghalalkan sholat subuh, dan tidak mengharamkan makanan bagi orang yang sedang berpuasa. Sedangkan fajar shodiq adalah warna merah yang bersinar tersebar, yang melintang diangkasa diatas puncak bukit-bukit dan gunung-gunung, tersebar di jalan-jalan, gang-gang, rumah-rumah, dan inilah yang berhubungan dengan hukum-hukum puasa dan sholat .
Semakin lama akhirnya Pajaran disebut juga Padangan, karena sudah Padang (terang). Berhentikah mbah Sabil ?…tidak ! Akhirnya beliau terus ke timur, hingga bertemu dengan mbah Hasyim yang saat itu sedang mengambil air wudhu di tepi Sungai Solo. Saat itu Bengawan Solo masih kecil dan sempit tepat kiranya bila disebut Sungai.
Terlihat oleh mbah Hasyim dari arah barat, sesuatu bergerak menuju ke-arahnya. Mbah Hasyim penasaran melihat “sesuatu” tersebut. Setelah diperhatikan dengan cermat, ternyata ada seseorang yang sedang naik keranjang, dan lebih-lebih tambah penasarannya setelah diketahui keranjang tersebut ternyata kranjang mata-ero. Anggapan mbah Hasyim, jelas ini bukan sembarang orang dan ditunggulah orang tersebut. Setelah dekat mbah Sabil yang masih bersila diatas keranjang ajaib itu ditanya oleh mbah Hasyim: “Gerangan mau kemana ki sanak ?”. Lalu dijawab oleh mbah Sabil: “Kula bade kesah wonten Ampel Denta Surabaya” (saya mau pergi ke Ampel Surabaya). Kemudian mbah Hasyim menawarkan sudilah kiranya mbah Sabil mampir dulu barang sebentar dirumahnya, “Mangga kula aturi pinarak wonten griya, mangga, mangga…” katanya. Dan turunlah mbah Sabil dari keranjang tersebut untuk memenuhi permintaan mbah Hasyim. Kemudian mbah Hasyim membawakan keranjang mbah Sabil sambil berjalan beriringan menuju kerumahnya.
Sesampai di tujuan, mereka berdua melaksanakan sholat berjama’ah di Langgar mbah Hasyim. Usai sholat mbah Hasyim matur : “Sebenarnya saya berharap, ki sanak untuk tetap tinggal disini, karena saya membutuhkan bantuan ki sanak untuk menyiarkan agama Islam disini”. Singkat cerita, mbah Sabil manut mengikuti apa yang diinginkan mbah Hasyim - agar kepergiannya ke Ampel Gading dihentikan alias di KUNCI. Akhirnya tempat tersebut akibat dari pergeseran waktu dan kata menjadi Kuncen asal dari kata kunci. Maka peristiwa inilah asal mula Desa KUNCEN.

III. Mendirikan Pesantren.

Di Desa Kuncen, mbah Sabil dan mbah Hasyim menjadikan Langgar yang semula kecil, dibangun menjadi lebih besar dan dipergunakan untuk sholat jum’at merangkap pula sebagai sebuah Pesantren. Lokasinya berada di Kuncen sebelah utara, kira-kira ke arah timur-laut dari tugu pahlawan. Tidak jelas berapa jumlah santri, dan dari mana berasal, sangat mungkin dari dukuh-dukuh sekitar. Di mata para santri, mbah Sabil adalah pribadi mulia, beliau tidak membeda-bedakan santrinya, sikap lembut, sabar, ramah dan tegas adalah sikap padu dalam metodologi pendidikan & pengajaran yang diterapkan. Istiqomah dan bersahaja merupakan ciri utama kehidupan sehari-hari. Para santri merasa mendapatkan bimbingan setiap hari, siang dan malam. Ada beberapa santri kinasih mbah Sabil, diantaranya:
1) Mbah Kyai Abdurrohman Klothok. Beliau adalah cucu mbah Sabil sendiri, yang saat ini makamnya berada disebelah barat Masjid Klothok, Banjarjo, utara SPBU milik Nyonya Hj. Mu’ayanah Hakim Effendi Kuncen.
2) Mbah Kamaluddin, makamnya berada di Oro-oro Bogo (bagian dari bumi Kuncen paling selatan).
3) Mbah Mamuddin (Imamuddin).
4) Mbah Jaenuddin (Zaenuddin).
5) Mbah Moyumuddin (Muchyidin).

Ada sedikit cerita tentang salah satu santri kinasih mbah Sabil yaitu mbah Kamaluddin. Saat itu mbah Kamaluddin menjadi Lurah Pondok di Pesantren mbah Sabil. Kegemaran beliau mencari ikan, salah satunya dengan mbesang menggunakan wuwu . Tempat yang sering digunakan mbesang oleh mbah Kamaluddin berada di Kuncen bagian timur, yang akhirnya tempat tersebut menjadi Dukuh mBasangan.
Suatu ketika beliau mengambil wuwu besangannya, ternyata bukan ikan yang didapat melainkan krèthè (anak buaya). Oleh Mbah Kamaluddin krèthè tersebut dipelihara dan ditempatkan di blumbang dekat Pondok. Tidak hanya mbah Kamaluddin yang gemar memberi makan krèthè tersebut, tapi juga santri-santri yang lain. Makanan yang sering didapat krèthè tersebut adalah sisa-sisa makanan para santri terutama intip (bagian nasi yang keras dan gosong).
Hari berganti, minggu bergulir dan bulanpun berjalan demikian pula tahun meninggalkan kita, tidak terasa krèthè yang dulunya kecil berubah menjadi buaya yang besar dan menakutkan. Singkat kata, suatu hari mbah Kamaluddin dipanggil oleh mbah Sabil : “Din….Kamaluddin….bajulmu saya suwe mundak gede lan medèni cah ngaji.” (Din….Kamaluddin….buayamu makin lama makin besar dan membuat takut para santri). Mbah Kamaluddin terdiam, tapi mengerti apa maksud kyainya. Karuan saja mendengar titah kyai yang sangat dihormati itu, beliau dan beberapa santri lainnya mempersiapkan diri untuk “membuang” buaya tersebut ke sungai Solo.
Akhirnya dengan berat hati mbah Kamaluddin memindahkan buaya dengan dibantu santri-santri yang lain, dengan cara di-bopong . Sebelum diceburkan ke sungai, buaya tersebut diberi nama oleh mbah Kamaluddin: “Destoroto”.
Alkisah menurut penuturan para sesepuh, antara lain: mbah Kyai Haji Abdurrahman Rowobayan, Mbah Rayis Kuncen, mbah Tasrip Slumbung, mbah Wardi Slumbung (Jagabaya) dan banyak lain, pernah melihat dengan peningalnya (matanya) sendiri, dikala banjir melanda Desa Kuncen, buaya tersebut nglabar/nuweni makam mbah Kamaluddin di Oro-oro Bogo. Terkadang buaya tersebut berada di sekitar makam, juga berkeliaran sekitar mBasangan dan Slumbung.
Slumbung adalah nama suatu dukuh yang terletak di sebelah barat dukuh mBasangan masih dalam kawasan Desa Kuncen, dinamakan Slumbung karena ada sawah sak kedok/satu pethak, apabila dipanen hasilnya se-lumbung atau satu lumbung . Dimana sebelum memanen padi harus dikorbankan terlebih dahulu satu ekor pedet (anak sapi) karena saking banyaknya lintah yang hidup di sawah.

Masjid dan Pesantren mbah Sabil terletak di desa Kuncen bagian utara, dari tugu pahlawan ke arah timur laut, atau dari Masjid Taqwa ke utara, hanya saja sampai hari ini tanpa bekas, sebab terkikis aliran Bengawan Solo (longsor).

Setelah tutup usia, mbah Sabil dimakamkan disebelah masjid. Urusan Pondok Pesantren kini menjadi tanggung jawab mbah Hasyim. Tidak lama setelah itu mbah Hasyim pun menyusul mbah Sabil menghadap sang Kholiq, dan dimakamkan disamping makam mbah Sabil. Kurang jelas kapan beliau meninggal. Masjid dan pondok sepi karena ditinggal beliau, dan lama-kelamaan kosong melompong, mengenaskan…..

Ada cerita menarik seputar masjid sepeninggal mbah Sabil. Diwaktu Dhuhur, salah satu cucu mbah Sabil yaitu mbah Kyai Abdurrohman Klothok suatu saat tilik masjid peninggalan kakeknya. Alangkah terkejutnya beliau, masjid yang semula ramai, sekarang sepi dan sangat kelihatan sekali bahwa masjid tersebut tidak pernah dipergunakan, kotor, berdebu bahkan penuh dengan kotoran ayam. Kesucian masjid pun ternoda. Rupanya penduduk Kuncen sekitar masjid sudah tidak memperdulikan keberadaan masjid yang bersejarah tersebut.

Hal ini membuat kesal mbah kyai Abdurrohman: “Wooalah ….. Wong Kuncen kene iki bento, duwe masjid kok ora dienggo” (Orang Kuncen sini gila, punya masjid tidak dimanfaatkan). Menurut penuturan para kyai sepuh, sejak kejadian itu, kawasan tersebut (yakni sebelah utara jalan raya Surabaya, yang masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Kuncen) selalu ada orang yang sakit ingatan/gila, atau terganggu jiwanya, meninggal satu akan timbul lagi demikian dan seterusnya.

Karena masjid tersebut dianggap mubadzir oleh mbah Kyai Abdurrohman, masjid tersebut kemudian diboyong ke Dukuh Klothok, Desa Banjarjo, masih dalam wilayah Kecamatan Padangan. Bahkan oleh sebagian masyarakat sekitar, masjid tersebut dipercaya sebagai masjid tiban. Masjid berarsitektur Jawa itu tak begitu besar. Luasnya kira-kira 20 X 20 meter. Entah sudah berapa kali masjid itu dipugar. Dari data yang diketahui, masjid tersebut dipugar pada Oktober 1989 dan 9 Agustus 1993 M.

Perlu diketahui, bedug masjid tersebut dibuat mbah Sabil dari kayu Jeblungan, kenthongannya terbuat dari kayu otok. Disebelah barat masjid terdapat komplek kuburan. Luasnya hampir dua kali area masjid. Di tempat inilah mbah Kyai Abdurrahman disemayamkan. Makamnya berada di dalam sebuah bangunan kecil di tengah makam umum. Sebagai penghormatan kepada sang wali, setiap peziarah atau pengunjung masjid diwajibkan turun dari motor bila sudah mendekati cungkup makam mbah Kyai Abdurrahman.

Pernah suatu ketika bedug Masjid Klothok tersebut diminta oleh Bupati Bojonegoro yaitu Raden Adipati Rekso Kusumo periode 1890-1916 M dan rencana pengiriman lewat Bengawan Solo ke Bojonegoro, namun apa yang terjadi ? perahu pembawa bedug itu hanya berputar-putar saja sampai berhari-hari ditempat itu juga, akhirnya diambil keputusan: bedug tidak boleh dipindahkan kemana-mana.

Makam mbah Sabil & mbah Hasyim yang saat ini berada disebelah barat Langgar Pahlawan, telah mengalami “perpindahan” 3 kali sejak beliau dimakamkan pertama kali disebelah masjidnya. Makam/kuburan ke dua tokoh Islam ini dinamakan “Sarean Menak Anggrung” sebab tempatnya yang anggrung-anggrung menjulang tinggi ditepi jurang Bengawan Solo. Barangkali berangkat dari peristiwa inilah mbah Sabil dan mbah Hasyim dikenal sebagai Mbah Menak Anggrung. Seiring dengan waktu, ternyata posisi makam membahayakan akibat dimakan jurang alias jungkur (longsor) meskipun sudah di-cungkup . Akhirnya dipindahkan beberapa meter kearah selatan. Kapan ? dan siapa yang memindahkan ? belum ditemukan data tentang itu.

Rupanya ditempat baru inipun kurang beruntung, tanah disekitar mengalami penurunan, dan habis sedikit demi sedikit sebab terkikis oleh derasnya air sungai terutama waktu musim penghujan. Dan akhirnya dipindah lagi untuk yang kedua kalinya yang dipimpin langsung mbah Kyai Ahmad Rowobayan. Namun tempat yang baru inipun rupanya juga mengalami pengikisan, dan longsor lagi.

Setelah bermusyawarah, para pemuka agama dan tokoh masyarakat, yang dipimpin oleh panjenenganipun mbah Kyai Abdurrahman Rowobayan, maka diputuskan dipindah lagi untuk yang ketiga kalinya tepat di jantung desa yaitu Alun-alun Conthong - tempat yang sekarang ini ditempati sebagai makam, dulu sering disebut Alun-alun Conthong - pada Jum’at Kliwon, 13 Robiul Awal 1369 H atau 3 Maret 1950 M, dipandegani langsung oleh mbah Kyai Abdurrahman Rowobayan dan mbah Kyai Muntaha dari Alas-tuwo Banjarjo.

Ada sedikit cerita seputar pemindahan terakhir ini, mbah Modin Marto Mardan yang saat itu menjadi juru kunci, bermimpi berturut-turut selama 3 hari. Dalam mimpinya mbah Marto diminta mbah Sabil untuk memindahkan makam beliau. Dan prosesi pemindahan itu berlangsung seperti tersebut diatas.

Belakangan di Alun-alun Conthong, tepatnya sebelah timur makam, didirikan sebuah langgar pada tahun 1952 M, Langgar tersebut dinamakan langgar Pahlawan , sebab sebagian dari halaman depan langgar ada beberapa makam pejuang kusuma bangsa yang kira-kira antara tahun 1960 - 1962 M makam tersebut dipindah dan dijadikan satu di Taman Makam Pahlawan Bojonegoro. Untuk memperingati para pahlawan tersebut, pada tahun tersebut Pemerintah RI mendirikan sebuah tugu yang saat ini disebut Tugu Pahlawan. Kemudian tugu tersebut dipugar pada tahun 1959 dan 1981 M bersamaan dengan lewatnya api PON (Pekan Olah Raga Nasional) ke X di daerah Padangan. Sedangkan pada tahun 2007 Langgar Pahlawan diganti namanya menjadi Langgar Menak Anggrung karena komplek makam dan langgar menjadi satu.

Kembali ke pemindahan sarean mbah Sabil yang ke 3 kalinya, waktu pembongkaran cungkup, warga tidak ada yang berani membongkar sirap walaupun telah diperintah oleh mbah Kyai Abdurrahman. Hal ini karena ada seekor ular besar melilit disalah satu blandar cungkup. Lalu mbah Kyai Abdurrahman & mbah Kyai Muntaha mendatangi cungkup untuk melihat dan memastikan keberadaan ular tersebut, akhirnya mbah KH. Abdurrahman dawuh : “Kowe kabeh ora bakal diganggu” (kamu semua tidak akan diganggu), kemudian mbah KH. Abdurrahman dan mbah Kyai Muntaha mengawali mengambil dan menurunkan sirap tersebut agar orang-orang tidak takut lagi.

Proses pemindahan ini tidak dilakukan dengan cara dipikul , tetapi dilakukan dengan cara tunda rambat , karena saking banyaknya orang yang membantu dalam kegiatan tersebut. Setelah pembongkaran cungkup selesai, lalu dilanjutkan dengan pembongkaran makam. Atas izin dan kuasa ALLAH, jazad mbah Sabil & mbah Hasyim tidak menunjukkan kerusakan sama sekali alias masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dalam tanah. Sehari setelah proses pemindahan selesai, turunlah hujan yang sangat lebat, begitu reda terlihat oleh beberapa orang tracak harimau disekitar makam. Konon harimau tersebut milik mbah Sabil, demikian penjelasan dari mbah Kyai Muntaha.

19 tahun setelah pemindahan makam, tepatnya tanggal 26 Safar 1388 H, sirap dan talang cungkup diganti oleh mbah Kyai Abdurrahman Rowobayan. Kemudian pada tanggal 1 Muharram 1420 H/1 April 1999 M bangunan makam direhab total atas biaya swadaya masyarakat yang peduli, dipimpin oleh KH. Khanifuddin. Pelaksanaan pembangunan memakan waktu sampai 6 bulan dan memakan biaya kurang lebih 40 juta rupiah.

Beberapa orang yang berjasa mengabdikan diri sebagai juru-kunci makam antara lain:
1. Mbah Marto Mardan (modin Kuncen).
2. Mbah Mudji, Kuncen.
3. Mbah Mukti, kuncen.
4. Bapak Simoen Soewoto (purnawirawan AD), Kuncen
5. Bapak Mashudi, Rowobayan.
6. Bapak Sarqowi (veteran), Rowobayan – juru kunci dari tahun 1986 sampai 2006 M.
7. Tahun 2006 - sekarang tidak ada Juru Kunci

Pemerintah telah memberikan kesejahteraan kepada para juru-kunci tersebut berupa sawah bengkok di Dukuh Rowobayan. Namun sayangnya-khabar terakhir- juru kunci sudah tidak menerima bengkok lagi mulai tahun 1990-an (masa Bapak Sarqowi). Bengkok tersebut raib entah kemana. Hilang tanpa bekas.

III. Haul/peringatan.

Sesuai anjuran kyai sepuh, (red. Pengertian usia lanjut) maka pada tanggal 6 Muharram 1407 H atau 10 September 1986 M atas prakarsa KH. Khanifuddin diadakan haul pertama kali di Makam Menak Anggrung. Haul diselenggarakan setiap malam Jum’at Pahing bulan As-Syura/Muharam setiap tahunnya. Kata “haul” berasal dari bahasa Arab, artinya setahun. Peringatan Haul berarti peringatan genap 1 tahun. Peringatan ini berlaku bagi keluarga siapa saja. Gema haul akan terasa lebih dahsyat jika yang meninggal itu seorang tokoh kharismatik, ulama besar, atau pendiri sebuah pesantren. Memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal, diantaranya:
- Mengadakan bacaan al-Qur’an,
Tahlil dan Ziarah kubur. Orang yang pergi ke makam sama halnya dengan orang yang berkunjung ke rumah orang lain. Apa yang pantas dibawanya sebagai oleh-oleh? Tak lain ialah membawa pahala yang pantas disampaikan kepada penghuni kubur. Dia (penghuni kubur) tidak membutuhkan sesuatu selain pahala yang bisa kita persembahkan untuknya. Untuk mendapatkan pahala, sudah tentu kita harus membaca ayat-ayat Al-Qur’an, membaca tahlil, dan beramal saleh, lalu pahalanya kita hadiahkan kepada penghuni kubur, Insya Allah akan sampai. Bagi orang-orang pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah, kalo ziarah kubur sudah pasti Tahlil menjadi oleh-oleh istimewa yang akan dipersembahkannya. Sebab, membaca tahlil pada hakekatnya membaca Al-Qur’an juga.

- Menerangkan riwayat hidup orang yang di-haul-li (manaqib)
Dalam hal ini dituturkan biografi mbah Sabil dan mbah Hasyim, dengan harapan menggugah semangat generasi yang masih hidup untuk meneladaninya. Menerangkan riwayat hidup orang alim/sholeh dengan niat agar bisa meniru/mengikuti tingkah laku orang tersebut termasuk kategori taat.

- Tempat arena shodaqoh, yang paling umum berupa makanan dan minuman. Mengadakan/membuat hidangan berupa makanan sekedarnya dengan niat shodaqoh

Sabtu, 27 Maret 2010

Sepiro gedene sengsoro yen tinompo amung dadi cobo